Der phad

Szlak

od 10 lat
Niemcy
2021
99’

niemiecki, lektor PL

Rolf i jego ojciec uciekają przed nazistami z Berlina do Nowego Jorku, zabierając jedynie ukochanego psa Adiego i ulubioną książkę. Na południu Francji okazuje się, że jedyną drogą do wolności, czyli Nowego Jorku, jest niebezpieczna przeprawa przez Pireneje pod przewodnictwem niewiele starszej od Rolfa Nurii. Kiedy ojciec Rolfa zostaje pojmany, dzieci i pies muszą sami ruszyć w nieznane.

To przepięknie sfilmowana opowieść familijna o odwadze, solidarności i przyjaźni.

treści wrażliwe: wojna, doświadczenie uchodźcze, tęsknota za rodzicem

Film można oglądać w g. 8.00 - 20.00.

Wędrujące Ale Kino!

Porady dla rodziców i nauczycieli

SCENARUISZ LEKCJI

Tytuł: Szlak
Grupa wiekowa: 10+

Słowa kluczowe: II wojna światowa, nazizm, rodzina, Marsylia, Pireneje, ucieczka,
uchodźcy, niebezpieczeństwo, walka z trudnościami, przyjaźń, zaufanie, odwaga,
solidarność, odpowiedzialność

Wiadomostka: Film został oparty na powieści Rüdigera Bertrama, inspirowanej
prawdziwymi wydarzeniami. We wspomnianej książce mamy z kolei odwołanie do
popularnej niemieckiej powieści przygodowej Ericha Kästnera „35 maja” z 1931 roku.

Proponowane tematy do rozmowy/omówienia:
 Czas pokoju a czas wojny.
 Dbam o własny dobrostan.
 Dlaczego warto rozmawiać na trudne tematy?

 

Powiązanie z podstawą programową:
Język polski, klasy IV–VIII
Kształcenie literackie i kulturowe
1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych
tekstów kultury.
2. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla
człowieka i kierowania się tymi wartościami.
Samokształcenie
1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich
selekcji, syntezy oraz wartościowania.
2. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w
poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

Historia, klasa VIII
1. II wojna światowa i jej etapy.

Uczeń/uczennica:
– przedstawia oraz sytuuje w czasie i przestrzeni przełomowe wydarzenia II wojny
światowej (polityczne i militarne);
– przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i
przesiedleń ludności.

Etyka, klasy IV–VIII
1. Elementy etyki ogólnej.
Uczeń/uczennica:
– zna, rozumie i stosuje pojęcia niezbędne do opisu przeżyć i działań moralnych;
– rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia, takie jak: radość, smutek, strach,
wstręt, zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość,
poczucie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość;
– posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz przeżyć
innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia do
charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów,
spektakli teatralnych, gier komputerowych;
– zna i objaśnia podstawowe pojęcia związane z oceną moralną, takie jak: dobro, zło,
wartość, kryterium, zasada (norma, reguła), postawa, cnota, wada, obowiązek, sankcja,
sumienie, wzór, autorytet, odpowiedzialność, prawo naturalne, prawo stanowione,
godność, prawa człowieka, natura ludzka, prawda, szczęście.

2. Człowiek wobec innych ludzi.
Uczeń/uczennica:
– podaje przykłady okazywania szacunku wobec rodziców, nauczycieli, koleżanek i
kolegów oraz innych ludzi – dorosłych i dzieci;
– uzasadnia, dlaczego należy okazywać szacunek innym osobom;
– okazuje szacunek innym osobom;
– wyjaśnia, czym jest miłość; charakteryzuje różne rodzaje miłości;
– wyjaśnia, co to znaczy, że rodzina jest dobrem wspólnym;
– podaje przykłady działań będących realizacją dobra wspólnego rodziny;
– rozpoznaje i charakteryzuje różne przejawy przemocy; wyjaśnia pojęcie
cyberprzemocy;
– zna i wyjaśnia formułę zasady solidarności oraz podaje przykłady działań solidarnych;
– objaśnia, czym są: szacunek, przyjaźń, życzliwość, altruizm, troska, bezinteresowność,
wolontariat, koleżeństwo, wdzięczność, współczucie, empatia, zaufanie, nietykalność
osobista, tolerancja, dobro wspólne, naród, pluralizm, współdziałanie, sprawiedliwość,
praworządność, solidarność, patriotyzm, bohaterstwo, wolność polityczna.

3. Człowiek wobec siebie.
Uczeń/uczennica:
– podaje przykłady działań, które są wyrazem troski o własne zdrowie i życie;
– objaśnia, czym są: sens życia, uczciwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo, honor;
prywatność, asertywność, prawdomówność.

Propozycja zadania dla dzieci/uczniów
Odwołaj się do obejrzanego filmu „Szlak” i w oparciu o losy bohaterów, Rolfa i Nuri,
stwórz mapę myśli pokazującą, jakie elementy składają się na udaną relację
przyjacielską. Swój wykres uatrakcyjnij graficznie, dodając elementy rysowane i/lub
doklejane. Możesz również zaprojektować go w wersji cyfrowej, załączając fotografie i
grafiki znalezione w internecie.

Pamiętaj o przestrzeganiu praw autorskich, w przypadku pobrania z internetu materiałów graficznych dopisz ich źródła.

Bibliografia/netografia dla nauczycieli i rodziców:
Aleksandra Piotrowska, „Trudności związane z edukowaniem o II wojnie światowej”,
wykład dla Muzeum POLIN, YouTube, 1.06.2021,
https://www.youtube.com/watch?v=A0ogqymV7T